Regulamin

REGULAMIN FESTIWALU NOWE SPOJRZENIE 2018

 1. Wejście na teren Festiwalu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 2. Organizatorem Festiwalu jest parafia pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy, Aleje Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz.

 3. Festiwal jest wydarzeniem religijnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155).

 4. Festiwal odbywa się 10 czerwca 2018 r. na skwerze u zbiegu ulic Szymanowskiego i Berwińskiego, na terenie parafii pw. św. Wincentego à Paulo w Bydgoszczy.

 5. Na terenie Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.

 6. Zabrania się wnoszenia na teren Festiwalu przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników Festiwalu, w szczególności szklanych butelek, noży oraz innej broni.

 7. Ochrona oraz wolontariusze mają prawo przeglądania zawartości bagaży oraz odzieży osób pragnących wejść na teren Festiwalu lub na nim przebywających, w przypadku podejrzenia, że osoby te posiadają środki lub przedmioty wskazane w punktach 5 lub 6 Regulaminu.

 8. Uczestnicy Festiwalu mogą przebywać jedynie w miejscach dla nich przeznaczonych.

 9. Osoby poniżej 13-go roku życia mogą przebywać na terenie Festiwalu jedynie z pełnoletnim opiekunem.

 10. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do zachowania zgodnego z zasadami współżycia społecznego, niezakłócającego przebiegu Festiwalu.

 11. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu, pragnące uczestniczyć w Festiwalu, nie zostaną na jego teren wpuszczone.

 12. Osoby nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu, przebywające na jego terenie, zostaną z niego niezwłocznie wyprowadzone przez ochronę lub wolontariuszy.

 13. Festiwal może być w dowolnym momencie odwołany i przerwany przez Organizatora.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników Festiwalu.

 15. Wszelkie kwestie nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie.